REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ GALERIA SZARA W RAMACH EDUKACJI KULTURALNEJ “SZARA NA WARSZTAT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem kursów, zajęć i warsztatów o nazwie “Szara na warsztat”, jak i konsultacji online, jest Fundacja Galeria Szara z siedzibą przy ul. Słoneczna 78/62, 40-136 Katowice, zwany dalej Organizatorem.
 2. Zajęcia wymienione w punkcie 1. zwane dalej „zajęciami”, „warsztatami” lub „kursami”, organizowane lub współorganizowane przez Fundację Galeria Szara odbywają się w Galerii Szarej przy ul. Misjonarzy Oblatów 4, 40-129 Katowice lub są realizowane zdalnie (online).
 3. W ramach organizacji zajęć, warsztatów i kursów, Organizator może realizować plenery artystyczne w przestrzeni miejskiej Katowic.
 4. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie www.szaranawarsztat.pl oraz w materiałach informacyjnych, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp., pod numerami telefonów 502 317 887, 502 764 146 oraz adresem mailowym warsztaty@galeriaszara.pl
 5. Regulamin nie dotyczy zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wynajmujące sale w pomieszczeniach Organizatora. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na najemcy.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Fundację Galeria Szara jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie stosownych oświadczeń będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu, a także wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej www.szaranawarsztat.pl oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, o czym prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą Galerii Szarej (plenery, wernisaże itp.). O miejscu i terminie ich realizacji prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach realizowanych poza siedzibą Galerii Szarej (plenery, wernisaże i in.) na własną odpowiedzialność. Ogólne zasady uczestniczenia w plenerach stosuje się odpowiednio do każdych kursów i zajęć jak w punkcie VII niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć. Zasady odwołania zajęć dostępne są na stronie internetowej Szara na Warsztat (www.szaranawarsztat.pl).
 5. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 6. Uczestnik/uczestniczka zajęć zobowiązany jest do stosowania obowiązującego w Szara na Warsztat regulaminu korzystania z Galerii dostępnego na miejscu w Galerii.

 

III. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA, NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia w Szarej na warsztat prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika kursów Organizatora dostępnego na stronie www.szaranawarsztat.pl oraz pod numerami telefonu 502 317 887, 502 764 146.
 2. Płatność za zajęcia dokonywana jest przez uczestnika/uczestniczkę za zajęcia z góry, przez system rezerwacji online na stronie szaranawarsztat.nakiedy.pl do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 3. Płatność może być dokonywana wyłącznie za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 4. Po dokonaniu płatności i zarezerwowaniu miejsca na warsztatach możliwe jest odwołanie rezerwacji w terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Opłata zostaje zwrócona na konto uczestnika/uczestniczki.
 5. Na prośbę uczestnika/uczestniczki kursu Organizator wystawi fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:
a) Dane Administratora
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Fundacja Galeria Szara, ul. Słoneczna 78/62, 40-136 Katowice NIP: 5482577739
b) Dane kontaktowe
Jeżeli chciał(a)byś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: warsztaty@galeriaszara.pl.
c) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W celu umożliwienia udziału w zajęciach, jak również realizacji celów statutowych Administratora, będzie on przetwarzał następujące dane: – podstawowe dane identyfikacyjne wskazane w zgłoszeniu udziału w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Szarą na warsztat – dane identyfikacyjne służące do rejestracji konta w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu przeznaczonym do realizacji zajęć, kontaktu z wykorzystaniem dedykowanych platform cyfrowych dostarczanych przez zewnętrznych operatorów przeznaczonych do kontaktu,
– dane opublikowane przez Państwa na profilu dobrowolnie, w zakresie niezbędnych do udziału w zajęciach,
– dane dotyczące Państwa wizerunku przekazanego w sposób bieżący podczas transmisji i udziału w zajęciach odbywających się w trakcie bieżącego połączenia – zajęcia nie są nagrywane ani w żaden sposób utrwalane,
– dane dotyczące połączenia pomiędzy Uczestnikami zajęć, jak również dane dotyczące przekazanych przez poszczególne osoby biorące udział w zajęciach tj. plików, obrazów.

Powyższe dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit a), b) RODO w postaci realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Państwem oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. realizacji obowiązków statutowych Administratora wynikających z faktu, że jest on instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
– Na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ uczestnicząc w zajęciach i wydarzeniach udzieliłeś Nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z promowaniem Wydarzenia, promocji i reklamy Organizatora oraz potwierdzenia realizacji obowiązków statutowych Organizatora,
– Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu tj. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz.|U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym. Materiały pozyskane z monitoringu wizyjnego będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w powyżej.
– Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu wizyjnego mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
– Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

d) Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązujących umów oraz upoważnień. W zakresie udziału w zajęciach grupowych dane dotyczące danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa profilu) biorące udział w danych zajęciach.

e) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez portale dedykowane do zajęć online, klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez właściciela platformy.

Państwo jako użytkownik każdorazowo akceptujecie i decydujecie, jakie dane przekażecie tworząc konto niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

f) Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
– przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową uczestniczenia w zajęciach, warsztatach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Państwa rzecz,
– do czasu cofnięcia Państwa zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie mogą Państwo cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: warsztaty@galeriaszara.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem,
– ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
– w zakresie danych osobowych dot. wizerunku oraz osób biorących udział w Wydarzenia nie krócej niż 10 lat w celach archiwizacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności statutowej Organizatora.

g) Zakres uprawnień
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

h) Profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

i) Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

j) Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu dokonania zapisów online na kursy, zajęcia i inne przedsięwzięcia Fundacji Galeria Szara, zostały opisane w Polityce prywatności.

3. Zasady wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli

Zgodnie z art. 80. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. n 2016 r. poz. 666 tj.):

Uczestnik kursu dokonując zapisu na kurs wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska utrwalonego w trakcie zajęć do celów związanych z działalnością Fundacji Galeria Szara, celów archiwalnych oraz wykorzystania fotografii do publikacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych.

VI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik zajęć, rodzic/ opiekun niepełnoletniego uczestnika, dokonując zapisu na zajęcia wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku, wizerunku niepełnoletniego uczestnika, utrwalonego przez Ośrodek Postaw Twórczych podczas realizowanych zajęć, poprzez: publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Ośrodek Postaw Twórczych na potrzeby realizacji i promocji jego działalności, na stronach www oraz portalach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez Fundację działalności kulturalno – edukacyjnej.
Niniejsza zgoda:

a) nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
b) obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie zdjęć oraz materiału wideo
c) dotyczy zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem uczestnika zajęć/udziałem jego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją zajęć w Szarej na warsztat,
d) Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
e) Uczestnik zajęć zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku, wizerunku jego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

VIII. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI

 1. Kursanci korzystający ze sprzętu pracowni zobowiązani są do dbałości o sprzęt.
  W chwili wejścia do pracowni korzystający mają obowiązek sprawdzić kompletność i sprawność wyposażenia pracowni.Wszelkie usterki sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącym zajęcia.
 2. Sprzęt będący na wyposażeniu pracowni nie może być wynoszony poza siedzibę Szara na Warsztat.
 3. Sprzęt znajdujący się w pracowniach może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu urządzeń.
 4. Sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie z jego przeznaczeniem.
 5. Wyposażenie pracowni należy pozostawić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem jego użytkowania.
 6. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia, w tym jakiekolwiek niesprawności, odpowiada ostatni korzystający, który ma obowiązek niezwłocznie przywrócić pełną sprawność sprzętu na własny koszt.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 8. Osoba korzystająca z pracowni zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu, spowodowanych przez nią. Poprzez pokrycie kosztów rozumie się koszty związane z naprawą elementów wyposażenia lub zakupem nowych.
 9. Wykorzystanie pracowni do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
  Szara na Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 10. Szara na Warsztat nie jest zobligowana do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od Fundacji Galeria Szara.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Fundacja Galeria Szara zastrzega sobie możliwość wykorzystywania utworów i prac: graficznych, plastycznych, fotograficznych i innych powstałych na zajęciach, do działań statutowych i promocyjnych, w szczególności do umieszczania na portalach społecznościowych, stronach www, folderach i in. Przystąpienie do zajęć w Szara na Warsztat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystywanie ww. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator, zastrzega że w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, która częściowo lub całkowicie uniemożliwi realizację zajęć (wypełnienie zobowiązań umowy), ma prawo do odłożenia realizacji zajęć, lub prowadzenia ich w sposób zdalny, do czasu ustąpienia „siły wyższej”.
 2. Do „siły wyższej” zostają zaliczone między innymi: zamieszki, wojna, strajk ogólnonarodowy, stan klęski żywiołowej, decyzje służb państwowych i samorządowych dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zobowiązujące Organizatora do ich stosowania.
 3. Zmiana terminu realizacji zajęć/umowy z powodu przeszkody określonej ust. 2 może nastąpić po stwierdzeniu zaistnienia przesłanek, o których mowa w ustępie powyżej, oraz po powiadomieniu uczestnika zajęć drogą elektroniczną o jej wystąpieniu, a o ustaniu trwania przeszkody – po ustaniu jej trwania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. Organizator nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od Fundacja Galeria Szara.
 6. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Każda z osób prowadzących zajęcia w Szara na Warsztat zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 8. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Prezes Fundacji Galeria Szara.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2020 r.

Joanna Rzepka-Dziedzic / Prezes Fundacji Galeria Szara
Łukasz Dziedzic / Wiceprezes Fundacji Galeria Szara